Shokrinia
Shokrinia
حساسیت های ملت از 1+5 تا 1-5
حساسیت های ملت از 1+5 تا 1-5بیش
از چند ماه است که دولت یازدهم بیشترین حجم اطلاع رسانی کشور را به سمت سوی
مذاکرات هسته ای، توافقنامه های ژنو یک و دو و نشست های کارشناسی حول این
مباحث سوق داده است و حجم اخبار و اطلاعات منتشر شده از این جریان با
قاطعیت تمام بیشترین حجم دربرگیری رسانه ای در کشور بوده که آگاهانه یا
ناآگاهانه بسیاری از اذهان و افکار را به خود مشغول ساخته است.


جدای
از اینکه حجم داده های اطلاعاتی دولت از اصل توافقات و واقعیات مذاکرات
بسیار ناچیز بوده و عملا" مردم و رسانه ها با نگاهی نامحرمانه از سوی
دولتمردان مواجه بوده اند، بسیاری از کارشناسان اصل توافقات را گنگ، مبهم و
بسیار تعهدآورتر از آنچه ادعا می شود، پنداشته و به تحلیل آن می پردازند.


اخبار
عجیب و غریبی که گاه از فحوای کلام حاضرین در نشست ها، از جمله نمایندگان
ارشد کشورهای مختلف و به ویژه آمریکایی ها و اظهارات رسانه ای شخصیت های
سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی آنان شنیده می شود با خوشبینانه ترین حالت
ممکن، مسائلی است که استقلال، عزت و افتخار ملی ایرانیان را دچار خدشه و
آسیب خواهد کرد.

Shokrinia
Shokrinia
 
ا Copyright © 2013 Shokrinia.ir All rights reserved ا

طراحی و تولید: گروه نرم افزاری ترنج